I love Sexy Boys
east-asia-guys:

From the set: http://banxianqs.tumblr.com/post/82790006602

Barom on D-style

east-asia-guys:

Did somebody here order an extra-long, pink cock?

Cock boy from the set: http://pinkfloyd911.tumblr.com/post/79270887045

Hongbin pic from: http://hongbishounen.tumblr.com/post/82904165041/healingbin-please-do-not-edit

nat8960513:

Good morning everyone
Me and my boyfriend

asdiasdjof234:

so cute

east-asia-guys:

Large video with HD audio
http://www.mobli.com/eam4m/93195727/east-asia-guys-gay

Smaller, faster video
http://www.mobli.com/eam4m/93195774/east-asia-guys-gay

日本や韓国、中国、台湾、香港の男性を対象にLINEでEasy English (イージーイングリッシュ)というチャットグループを作ってみたいと思っています。 基礎的な英語を使ってチャットをしたり、画像や動画をシェアしたりします。英語が上級レベルでも参加できますが、シンプルで分かりやすい言葉でチャットしてください。興味をお持ちの方は、直接私までご連絡ください。私のLINEの表示名はEAM4M、LINEユーザーIDはeam4m です。

일본, 한국, 중국, 대만과 홍콩의 남자들을 위한 Easy English (쉬운 영어)라고 하는 LINE 채팅 그룹을 만들려고 합니다. 서로 아주 기본적인 영어를 사용하면서, 사진이나 동영상을 공유하는 등의 활동을 하려고 해요. 영어를 잘 하시는 분이라도 참가할 수 있지만, 채팅 대화는 간결하고 명확한 내용으로 유지해 주세요. 흥미가 있으시다면, 저한테 직접 연락 주세요. LINE에서 저의 이름은 EAM4M이고, 저의 사용자 아이디는 eam4m 입니다. LINE 계정에 프로필 사진이 추가되어 있지 않은 경우, 초대를 요청하기 전에 먼저 사진을 추가하셔야 합니다. 어떤 사진이든 괜찮습니다. 당신의 얼굴일 수도 있고, 애완 동물, 신발, 또는 벗은 뒷모습일 수도 있습니다. 무엇이든 괜찮습니다만, 사진은 꼭 필요합니다.

我想創建一個名為 Easy English (簡單英語)的 LINE 聊天組,成員來自日本、韓國、中國、台灣和香港。我們在聊天時使用非常基本的英語,並可分享照片、視頻等。即使英語很棒的人也可參與,但是聊天時請保持用詞簡單、表達清晰。如果你感興趣,請直接聯繫我。我在 LINE 上的顯示名稱為 EAM4M,我的 LINE 用戶名為 eam4m 。

我想试着组织一个 LINE 聊天群,这个群的名字就叫 Easy English(轻松英语),面向来自日本、韩国、中国、中国台湾和中国香港的人群。我们将用非常基本的英语聊天,分享照片、视频等。即使您的英语很高大上,也可以加入,但请保持聊天的简单明了。如果您有兴趣,请直接联系我。我在 LINE 中的显示名称是 EAM4M,我在 LINE 中的用户 ID 是 eam4m 。

Mình muốn thử tổ chức một nhóm chat LINE gọi là Easy English (Tiếng Anh Đơn Giản) dành cho các bạn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Chúng ta sẽ chat bằng loại tiếng Anh rất cơ bản, chia sẻ hình ảnh, video, và nhiều nữa. Bạn cũng có thể tham gia ngay cả khi trình độ tiếng Anh của bạn cao cấp, nhưng xin vui lòng giữ đoạn chat của bạn thật đơn giản và rõ ràng. Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi. Tên Hiển Thị của tôi trên LINE là EAM4M và ID Người dùng của tôi ở LINE là eam4m .

Bang Sung Joon